Pożyczka Płynnościowa POIR

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej, Banku Gospodarstwa Krajowego i polska flaga

Pożyczka Płynnościowa POIR

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy

FUNDUSZ POŻYCZKOWY WSPARCIA PŁYNNOŚCI MŚP REACT- EU POIR (FPWP REACT- EU POIR”)

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. działający w Konsorcjum z Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie, Stargardzką Agencją Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Białogardzie jest Pośrednikiem Finansowym w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka Płynnościowa POIR na podstawie zawartej w dniu 10 lutego 2022 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. Umowy Operacyjnej nr 2/POIR/1921/2022/XVIII/R/432.

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. działający w Konsorcjum z Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie, Stargardzką Agencją Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Białogardzie w dniu 10 lutego 2022 roku podpisał Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w wysokości 33.333.333,330 zł (w tym wkład Funduszy Europejskich 30 mln zł) na udzielanie Pożyczek Płynnościowych w ramach środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Nabór wniosków do Pożyczki Płynnościowej POIR został wstrzymany ze względu na wyczerpanie się środków.

Co cechuje Pożyczkę Płynnościową POIR Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego?

Pożyczkę Płynnościową POIR może otrzymać mikro, mały lub średni przedsiębiorca celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z doświadczanymi negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19, w tym w związku z odbudową działalności po okresie epidemii COVID-19.

 • oprocentowanie 0%
 • prowizja 0%
 • pożyczamy nawet do 15 mln zł
 • okres spłaty do 6 lat
 • karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy
 • gwarantujemy przyjazne i nieskomplikowane procedury
Mikro, mały i średni przedsiębiorca który wykaże że konsekwencje epidemii COVID w istotny sposób spowodowały problemy z płynnością dla firmy:
 1. historycznie w 2020 r. lub w 2021,
 2. bezpośrednio przed złożeniem wniosku,

  lub

 3. uprawdopodobnią ryzyko wystąpienia takiej sytuacji w najbliższej przyszłości

Przykłady:

 • spadki na danych finansowych m.in. przychodów, obrotów,
 • spadki w ilości realizowanych usług/ wytwarzanych produktów,
 • zmniejszenia ilości klientów / kontrahentów,
 • wzrost kosztów prowadzenia działalności, jeśli takie wystąpiły,
 • przestoje w generowaniu przychodów,
 • konieczności wydłużania terminów na spłatę należności, zatorów płatniczych itp.
 • uprawdopodobnione problemy w przyszłości poprzez np. (wzrost inflacji, wzrost cen energii, transportu, brak towarów, możliwość zamknięcia firm – piąta fala COVID - 19, przerwanie łańcucha dostaw itp.

Wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej, w tym związane z odbudową działalności po okresie epidemii COVID-19.

 1. nieopłacone na dzień złożenia wniosku o pożyczkę wydatki bieżące, obrotowe lub częściowo,

Na przykład:

 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
 •  zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy,
 •  spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 •  zatowarowanie, półprodukty itp.,
 •  inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy,
 • bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej

Bieżąca rata – nieopłacona rata z terminem spłaty między 120 dniami przed dniem złożenia wniosku a ostatnim dniem okresu wydatkowania Jednostkowej Pożyczki

 1. O ile jest to niezbędne do utrzymania działalności do 20% wartości pożyczki na wydatki inwestycyjne

Łączna wartość jednostkowych pożyczek dla jednego przedsiębiorcy nie może przekraczać 15 mln zł:

 1. Maksymalnie dwukrotność rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez Przedsiębiorcę oraz kosztów personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale otrzymującego wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok; za który dostępne są dane; w przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tym dniu maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznych kosztów wynagrodzeń szacowanych na okres pierwszych dwóch lat działalności,

  lub

 2. Maksymalnie 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r.

  lub

 3. Jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i w oparciu o oświadczenie przedsiębiorcy o zapotrzebowaniu na płynność finansową, poparte odpowiednim uzasadnieniem, kwota główna pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność finansową od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy.

Aktualności

24 lutego 2022

Nabór wniosków na Pożyczkę Płynnościową POIR wstrzymany

Nabór wniosków do Pożyczki Płynnościowej POIR został wstrzymany ze względu na wyczerpanie się środków.

14 lutego 2022

Rozpoczęcie naboru wniosków na Pożyczkę Płynnościową POIR

10 lutego 2022 r. Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z.o.o. podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. na wdrożenie i zarządzanie Instrumentami finansowymi Pożyczka Płynnościowa POIR.

Nabór wniosków rozpocznie się 21 lutego 2022 r. o godzinie 08.00.

Wszelkie informacje o pożyczce i warunkach jej uzyskania znajdują są w regulaminach naboru oraz wsparcia z Instrumentu Finansowego Pożyczka Płynnościowa na stronie pozyczkaplynnosciowa.szczecin.eu. Znajdują się tam również druki do wypełnienia, oraz informacje o dokumentach niezbędnych do złożenia wraz z wnioskiem.

Logo Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego

ul. Księcia Bogusława X, nr 7, lok. LU4, (deptak Bogusława),
70-440 Szczecin, tel. 91 488 13 49, e-mail: fundusz3@o2.pl